(0413) 38 83 00
(0413) 38 83 88 Altijd bereikbaar (24/7)
Algemeen
Storing

  Directieverklaring


  De directie van Kanters verklaart het volgende:

  • Voor de doelmatige besturing van de bedrijfsactiviteit en om te kunnen voldoen aan de wensen van de klant, is een goed functionerend kwaliteitszorg- en veiligheidssysteem een belangrijk gereedschap.
  • Wij willen binnen ons bedrijf, mede aan de hand van regels en voorschriften in de Arbo-wet, veilig en gezond ons werk tot stand brengen
  • Kanters ziet haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als ondernemer als een vanzelfsprekendheid.
   Er wordt dan ook met veel ambitie gewerkt om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). De keus voor maatschappelijk verantwoord ondernemen komt voort uit het besef dat Kanters onderdeel vormt van de maatschappij. Sociale en maatschappelijke betrokkenheid wordt door Kanters beschouwd als een wezenlijk onderdeel van haar bestaansrecht. Zoals maatschappelijke ontwikkelingen invloed uitoefenen op Kanters als onderneming, zo probeert Kanters een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van de omgeving, medewerkers, leveranciers en de maatschappij als geheel. Daarom willen we voldoen aan de norm voor de MVO-prestatieladder. De KAM coördinator is verantwoordelijk voor de monitoring van de KPI’s, controletools en MVO doelstellingen.
  • Voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid stelt de directie zich ten volle verantwoordelijk

  Het geheel van maatregelen, procedures en middelen op het gebied van de kwaliteitszorg is vastgesteld in dit kwaliteitshandboek.
  Alle medewerkers binnen het bedrijf zijn op de hoogte gesteld van dit beleid, op een zodanige wijze dat erop vertrouwd kan worden dat zij dit beleid ook begrijpen en er naar handelen.

  Het doel van dit kwaliteitssysteem is gericht op:

  • Het voldoen aan de vastgestelde normen (VCA, ISO-9001, ISO14001, CO2- prestatieladder, BRL 6000 en MVO-prestatieladder)
  • Het voorkomen van persoonlijk letsel
  • De zorg voor veiligheid van eigen, tijdelijke medewerkers en derden
  • Het voorkomen van materiële- en milieuschade
  • Veilig en verantwoord werken
  • Bescherming van het milieu (preventie van milieuverontreiniging)
  • Duurzaam werken
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Voldoen aan klanteisen en duurzaam inkopen
  • Reikwijdte van MVO managementsysteem: Beslaat alleen Kanters b.v.
  • In de bedrijfsvoering wordt gewerkt via de richtlijnen van de MVO-prestatieladder
  • Opgelegde sancties worden verwerkt via de richtlijnen van de MVO-prestatieladder
  • Transparant zijn over de invulling van de MVO-indicatoren via de website
  • Communicatie met de stakeholder over de invulling van de MVO-indicatoren via de website is verlopen
  • De KAM coördinator is verantwoordelijk voor het behalen van de CO2-, MVO-, milieu-, veiligheids- en kwalitetsdoelstellingen
  • Er wordt gewerkt via de branche- en wettelijke eisen
  • Er gewerkt wordt conform de wet- en regelgeving van de Kernthema’s: mensenrechten, eerlijk zaken doen en consumenten aangelegenheden
  • Kanters draagt er zorg voor dat haar aanwezigheid en haar activiteiten geen, of zo min mogelijk nadelige effecten hebben op de biodiversiteit in de omringende leefomgeving
  • Kanters respecteert de privacy van haar consumenten / stakeholders en zal deze nooit aantasten
  • Het streven naar continue verbetering op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Milieu en kwaliteit

  Dit beleid is passend is voor het doel en de context van de organisatie, waaronder de aard, omvang en milieueffecten van haar activiteiten, producten, diensten en andere voor de context van de organisatie relevante specifieke verbintenis(sen).

  Dit beleid biedt een kader voor het vaststellen van milieu en andere doelstellingen.

  De directie wil deze doelstellingen bereiken door: voorlichting, handboek, corrigerende en preventieve maatregelen. Alle benodigde middelen, om dit bovenstaande te bewerkstelligen, zullen beschikbaar worden gesteld. Een betere kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu komt ten goede aan ons allemaal!

  - Het KAM-systeem zal jaarlijks worden geëvalueerd (directiebeoordeling) en indien nodig worden aangepast.
  - Het beleid wordt gecommuniceerd binnen de organisatie
  - Is beschikbaar voor belanghebbenden op aanvraag

  Datum: 30-01-2018

  « Terug naar vorige pagina 

  X

  Meer informatie?

  Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.