(0413) 38 83 00
(0413) 38 83 88 Altijd bereikbaar (24/7)
Algemeen
Storing

  Kernthema's


  MVO-kernthema I: Behoorlijk bestuur
  De stakeholders van Kanters zijn in onderstaande figuren weergegeven, evenals hun invloed. Ze zijn verdeeld in primaire en secundaire stakeholders. 

  Primaire stakeholders Secundaire stakeholders
  Werknemers Leveranciers
  Directie Concurrenten
  Klanten/Gemeentes Burgers en omwonenden
    Van den Bosch
    Travelcard
    Opleiding & Scholen
    Onderaannemers
  Kernthema


  MVO-kernthema II: Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

  (1) Werk en werkgelegenheid
  De werkgelegenheid bij Kanters wordt bepaald via het arbeidscontract en de CAO Bouwnijverheid (zie: www.cao.nl). Beide documenten maken deel uit van de arbeidsovereenkomst tussen Kanters en haar werknemers. Alle MVO-indicatoren van Kernthema 2 worden via een jaarlijks terugkomend medewerkerstevredenheidsonderzoek gemeten.

  (2) Verhouding tussen werknemer en werkgever
  De verhouding tussen werkgever en werknemer staat beschreven in het arbeidscontract en de CAO Bouwnijverheid. Bij indiensttreding ontvangt elke werknemer een individuele arbeidsovereenkomst waarin de belangrijkste rechten en plichten schriftelijk zijn bevestigd. In het KAM-handboek is de functie/taakomschrijving beschreven in hoofdstuk 3:  ‘Organisatie’.

  (3) Gezondheid en veiligheid

  Kanters is ISO 9001:2008 en VCA**2008/5.1 gecertificeerd. Door deze certificeringen is Kanters verplicht om tien keer per jaar een toolboxmeeting te houden en jaarlijks een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De actuele RI&E wordt elke drie jaar door een deskundige gecontroleerd.

   We hanteren een ‘bijna ongeval’-registratie. Hierin wordt elk voorval beschreven, inclusief de oorzaak, de te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen en of er maatregelen genomen zijn om het voorval te voorkomen in de toekomst. De 'bijna ongeval'-registratie is een verplicht onderdeel van het VCA-certificaat. Als er een 'bijna ongeval' is voorgekomen tijdens de werkzaamheden, komen we hier altijd op terug in de daaropvolgende toolboxmeeting.

   Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer in de buitendienst ontvangt hij of zij de benodigde PBM’s en de bijbehorende materialenlijstcontrole. Op deze lijst is informatie te vinden over wanneer en op welke manier de PBM’s gecontroleerd moeten worden om de veiligheid te waarborgen.

   Bij binnengehaalde aanbestedingen stellen we een V&G-plan op (veiligheid en gezondheid), conform de richtlijnen zoals vermeld in het KAM-handboek. Medewerkers worden zowel voor als tijdens het onderhavige werk geïnformeerd over belangrijke feiten rond veiligheid en gezondheid.

   Het V&G-plan is een dynamisch document: opstelling, detaillering en actualisering vormen een in de tijd voortschrijdend proces. In het V&G-plan worden de te volgen procedures in het kader van veiligheid en gezondheid van alle bij het project betrokken personen weergegeven.

   Het V&G-plan wordt gecontroleerd door middel van toolboxmetingen en werkplekinspecties door de veiligheidsdeskundige die in dienst is bij Kanters. De werkplekinspecties worden uitgevoerd aan de hand van een checklist. Om de drie maanden wordt getoetst of werknemers nog aan de VGM-eisen voldoen.

   Medewerkers van Kanters worden in de gelegenheid gesteld om vrijwillig en op kosten van het bedrijf deel te nemen aan de volgende cursussen:

  • VCA Basis
  • Veilig werken langs de weg
  • Veilig werken in de riolen

  Het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage in 2013 ligt op 3,9%. Het ziekteverzuim bij Kanters ligt ver onder het landelijk gemiddelde. In de binnendienst is het ziekteverzuim 0,22% en in de buitendienst is het ziekteverzuim 1,46%. Gemiddeld komt dit neer op een gezamenlijk ziekteverzuim van 1,05%.

  (4) Opleiding, onderwijs aard en organisatiewerk

  Goed opgeleid personeel is voor Kanters een belangrijk uitgangspunt: essentieel voor een goede dienstverlening. We beschouwen het opleidingsbeleid dan ook als een onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid.

  Het opleidingsplan per medewerker is beschikbaar op de KAM-schijf. Hierin staat per medewerker beschreven welke opleidingen/certificaten zijn behaald en wanneer deze verlopen. Ook is een planning opgenomen van certificaten die nog behaald moeten worden.

  Het opleidingsplan is een onderdeel van de werkzaamheden van de KAM-coördinator. De opleidingen variëren van veiligheid (VCA) tot onder andere veilig werken in het riool en kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen (BRL 14020/01). De overige cursussen die door de mensen in de binnendienst worden gevolgd – zoals communicatie en mensen beter leren begrijpen – zijn door de directie en alle medewerkers van de binnendienst als zeer positief ervaren.

  De behoefte aan cursussen en opleidingen wordt gemeten tijdens de functioneringsgesprekken en het jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek.

  (5) Diversiteit en kansen

  Volgens Kanters is het begrip ‘welzijn van de werknemer’ in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van de organisatie en de arbeid. We hebben daarom een beleid dat erop gericht is om de verantwoordelijkheden en de zelfstandigheid in de organisatie zo laag mogelijk te leggen.

  Kanters stelt hoge eisen aan haar werknemers. Ook de mogelijkheid om promotie te maken, is een belangrijke factor voor het welzijn.

  Bij open aanbestedingen die gaan om bedragen groter dan € 250.000 is Social Return Of Investment (SROI) een verplichte contractvoorwaarde. Hiermee wordt bedoeld dat de afspraken als doel hebben een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld als gevolg van langdurige werkloosheid). Wanneer we hiervan gebruik maken, wordt het SROI-principe besproken en toegelicht in het plan van aanpak. Komt een organisatie de SROI-afspraak niet na, dan wordt een percentage van het bedrag van de overeenkomst ingehouden. Dit is tot op heden gelukkig nog niet gebeurd.

  Kanters is door Fundeon en Kenteq gecertificeerd als erkend leerbedrijf.

  MVO-kernthema III: Mensenrechten

  (6) Strategie en beheer
  We kopen onze materialen altijd in bij erkende leveranciers. Zo conflicteren de investeringen niet met de mensenrechten. Elk jaar vindt er een leveranciersbeoordeling plaats aan de hand van de volgende criteria:

  • Prijs- en betalingsvoorwaarden: zijn prijs- en betalingsvoorwaarden concurrerend (vergeleken met anderen)?
  • Levertijd: wordt de levertijd gehaald (data en afspraken)?
  • Kwaliteit: wordt er goede kwaliteit geleverd (niet meer dan vijf storingen per jaar)?
  • Betrouwbaarheid: hoe groot is het aantal foutieve leveringen (niet meer dan vijf)?
  • Wettelijk: worden diensten volgens wettelijk gestelde specificaties uitgevoerd? (Afvalinzamelaars)
   • Is men transparant over MVO?
   • Wat doen ze aan MVO?

  (7) Verbod op discriminatie
  Met de directieverklaring verklaart Kanters dat het tegen discriminatie is in alle vormen. Deze kwestie wordt gemeten via het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek.

  (8) Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen
  Met de directieverklaring verklaart Kanters dat de directie open staat voor vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen. Deze kwestie wordt gemeten via het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek.

  (9) Uitbanning kinderarbeid
  Kanters is tegen het uitbuiten van kinderen. In onze activiteiten hebben we hier niet direct mee te maken. In het inkoopbeleid houden we hier wel rekening mee. Met de directieverklaring verklaart Kanters dat de directie tegen kinderarbeid is en dat we er rekening mee houden in onze werkzaamheden.

  (10) Preventie van gedwongen en verplichte arbeid
  In het UAV zijn de regels voor onwerkbaar weer toegelicht. We werken volgens deze systematiek. Dit wordt jaarlijks gemeten via het medewerkerstevredenheidsonderzoek en tijdens de functioneringsgesprekken.

  (11) Beveiligingsbeleid
  Het beveiligingsbeleid bepaalt hoe de organisatie zorgt voor opleiding op het gebied van mensenrechten voor beveiligingspersoneel. Kanters heeft geen beveiligingspersoneel in dienst. Deze MVO-indicator is dus op dit moment niet van toepassing (niet actueel).

  (12) Rechten van inheemse bevolking 
  Er vinden geen werkzaamheden plaats op plekken waar sprake is van 'inheemse bevolking'. Deze MVO-indicator is dus op dit moment niet van toepassing (niet actueel).

  MVO-kernthema IV: Eerlijk zaken doen

  (13) Gemeenschap

  Tijdens de werkzaamheden van Kanters wordt er gewerkt conform de regels van de RAW-, UAV- en ARW-systematiek. Deze regels zijn opgenomen in het V&G-plan. Bij elke aanbesteding is Kanters ook verplicht om een ‘Eigen verklaring’ te tekenen. Hiermee wordt er aangeven dat er wordt gewerkt conform wet- en regelgeving.

  (14) Corruptie
  Met de directieverklaring verklaart Kanters dat er geen corruptie plaatsvindt in onze werkzaamheden.

  (15) Publiek beleid
  Kanters maakt tot op heden geen gebruik van politieke partijen en politieke lobbygroepen. Deze MVO-indicator is dus op dit moment niet van toepassing (niet actueel).

  (16) Concurrentiebelemmerend gedrag
  Kanters heeft veelal te maken met openbare aanbestedingen (afdeling Riool) en met onderhandse aanbestedingen (vooral bij de afdeling Infra). Beide verlopen in de meeste gevallen via de EMVI-regelgeving. We kunnen daardoor geen invloed uitoefenen om de concurrentie op een oneerlijke manier uit te bannen. De aanbestedingen waaraan Kanters deelneemt, gaan altijd naar de partij die het beste plan opstelt met de beste prijs-kwaliteitverhouding. We ontplooien dus geen activiteiten in strijd met de kartelwet en regelgeving betreffende concurrentievervalsing.

  (17) Naleving
  In geval van opgelegde sancties die gerelateerd zijn aan het MVO-kernthema Eerlijk zaken doen zullen we toelichten wat de oorzaak was van het niet naleven van de richtlijnen en aangeven welke correctieve acties worden genomen. We hebben nog geen sancties opgelegd gekregen die gerelateerd zijn aan dit kernthema.


  MVO-kernthema V: Consumenten aangelegenheden

  (18) Gezondheid en veiligheid van consumenten
  Onze werkzaamheden vinden veelal plaats op bedrijventerreinen en in woonwijken. Omwonenden worden altijd per brief geïnformeerd over aard en aanvang van de werkzaamheden. Ook maken we gebruik van een postcodecheck. Dit houdt in dat de omwonenden op www.kanters.eu hun postcode kunnen invullen om informatie te krijgen over werkzaamheden in de wijk.

  In het V&G plan - dat bij MVO-indicator 3 is vernoemd - is de veiligheid van omwonenden eveneens opgenomen.

   (19) Etikettering van producten en diensten
  Als we een project beëindigen, stellen we altijd - indien gevraagd door de klant - een oplevermap samen. Hierin staan de gebruikte onderdelen met productspecificaties, evenals de milieu- en veiligheidsvoorschriften. De oplevermap is te vinden op de projectschijf van Kanters en wordt desgewenst digitaal of in de vorm van hardcopy naar de klant gestuurd.

  (20) Marketing communicatie
  We hebben tot op heden nog niet aan reclamevoering gedaan om ons bedrijf op de markt te zetten. Wel maken we gebruik van openbare aanbestedingen. Deze kunnen ook gezien worden als een vorm van marketing. Hierin beloven we door middel van het plan van aanpak en de calculatie wat we voor welke prijs gaan leveren. Dit ‘verkooppraatje’ moet uiteraard ook worden nageleefd (en dat gebeurt ook).

  (21) Privacy van klanten
  De directieverklaring stelt dat Kanters de privacy van haar klanten respecteert en conform de wet- en regelgeving nakomt.

  (22) Naleving
  In geval van opgelegde sancties die gerelateerd zijn aan het MVO-kernthema Consumentenaangelegenheden zullen we toelichten wat de oorzaak was van het niet naleven van de richtlijnen en aangeven welke correctieve acties worden genomen. We hebben nog geen sancties opgelegd gekregen die gerelateerd zijn aan dit kernthema.

  MVO-kernthema VI: Milieu, grondstoffen, energie, emissies

  (23) Grondstoffen
  Het beleid van Kanters is om alle producten/onderdelen (in samenspraak met de klant) in te kopen met duurzaamheid als achterliggende gedachte. Dit wordt ook meegenomen in de leveranciersbeoordeling.

  De printers staan ingesteld op dubbelzijdig printen om het papierverbruik en de CO₂-uitstoot te reduceren.

  (24) Energie
  Deze indicator gaat over het inzichtelijk maken van het energieverbruik en de maatregelen die worden genomen om het energieverbruik te reduceren of gebruik te maken van energie afkomstig uit duurzame energiebronnen. De CO₂-footprint van Kanters is terug te vinden op onze site. In deze footprint wordt ons energieverbruik weergegeven.

  (25) Water
  Deze indicator gaat over het inzichtelijk maken van het waterverbruik en de maatregelen die worden genomen om het waterverbruik te reduceren uit bronnen die schaars zijn of waarbij aanverwante ecosystemen of leefgebieden een aanzienlijk gevolg kunnen ondervinden. De CO₂-footprint van Kanters is terug te vinden op onze site. In deze footprint is het waterverbruik weergegeven.

  We laten onze bedrijfsbussen en leaseauto’s wassen bij een professionele wasstraat waar het water meteen wordt gerecycled. Verder zijn de wc’s in ons bedrijfspand voorzien van een spaarknop met een keuzemogelijkheid voor de hoeveelheid water bij het doorspoelen.

  (26) Biodiversiteit
  We hebben geen werkzaamheden die te maken hebben met biodiversiteit.

  (27) Uitstoot, afvalwater, afvalstoffen
  Uitstoot

  Kanters ontvangt elke maand een overzicht per bedrijfsbus en leaseauto van het bedrijf dat de travelcard beheert. Dit bevat: het aantal transacties, de CO₂-uitstoot, het aantal gebruikte liters, het bedrag en de kilometerstand. Voor meer uitleg over de travelcard, zie MVO-indicator (30) Transport. De gehele CO₂-footprint van Kanters is hier op de site te bekijken.

  Afvalwater
  Als we onderhoud aan putten gaan plegen, wordt eerst het afvalwater uit de put gepompt door de zuig-/spuitwagen. Het slib[1] bezinkt en blijft achter in de tank. Als deze tank vol is, wordt het slib opgehaald en behandeld door een erkend reinigingsbedrijf in de regio. Om het slib te vervoeren en te verwerken, is een aantal milieueisen opgesteld. We beschikken over de  benodigde vergunningen en ontheffingen.

  Afvalstoffen
  We hebben onze afvalstoffen inzichtelijk beschreven in het bestand ‘Verzamelstaat aanwezige olie en vloeistoffen’. Hierin staan de hoeveelheden per afvalstof en door welke vervoerder ze worden opgehaald. De verzamelstaat is terug te vinden op de KAM-schijf in de map ‘Milieu’. Hierin zijn ook de veiligheidsvoorschriften te vinden per afvalstof die we gebruiken. Alle afvalstoffen worden bij Kanters al op de goede manier volgens de eisen gesorteerd.

  (28) Producten en diensten
  Als Kanters een project beëindigt, stellen we altijd – indien gevraagd door de klant – een oplevermap samen. Hierin staan de gebruikte onderdelen met productspecificaties en de milieu- en veiligheidsvoorschriften. De oplevermap is te vinden op de projectschijf van Kanters en wordt naar de klant toegestuurd.

  (29) Naleving
  In geval van opgelegde sancties die gerelateerd zijn aan het MVO-kernthema Milieu, grondstoffen, energie en emissies zullen we toelichten wat de oorzaak was van het niet naleven van de milieuregelgeving en aangeven welke correctieve acties worden genomen. We hebben nog geen sancties opgelegd gekregen gerelateerd aan dit kernthema.

  (30) Transport
  We zijn begonnen met de invoering van het ‘Travelcard’-systeem. De Travelcard is een tankpas waarmee je korting ontvangt bij verschillende tankstations. Deze card monitort het rijgedrag per werknemer en geeft in een handige webapplicatie voor de mobiele telefoon weer hoe bespaard kan worden op de brandstofkosten. Zo laat de webapplicatie de goedkoopste tankprijzen in de omgeving zien. Online rapportage en facturen maken het bovendien eenvoudig om de BTW van alle kosten in één keer terug te vorderen. Dit scheelt weer extra administratieve kosten.

   De app geeft de CO₂-uitstoot per werknemer weer. Deze wordt berekend aan de hand van het gemiddelde normverbruik, dat is gekoppeld aan het type voertuig. Als het Travelcard-systeem helemaal is ingericht in de bedrijfsvoering, wordt er een interne competitie aan verbonden. De meest zuinige berijder wordt beloond. Om al deze gegevens te monitoren, wordt van de werknemers verlangd dat zij de kilometerstand bij elke tankbeurt in het controlepanel van de Travelcard-pas invoeren. Het doorgeven van de kilometerstand is van essentieel belang om patronen te vinden in het rijgedrag van de werknemers en te kunnen bepalen hoeveel uitstoot elke werknemer genereert.

   We ontvangen maandelijks een update van de tankprofielen per medewerker. Alle medewerkers krijgen de cursus Het Nieuwe Rijden aangeboden. De doelstelling van deze cursus is om de medewerkers nog bewuster te maken, waardoor onze footprint gereduceerd wordt.

   Verder maken we gebruik van de Tom Tom – Telematic dienst. Met deze dienst kunnen we op kantoor direct zien waar de monteurs van de afdeling Service & Onderhoud op het moment onderhoud aan het plegen zijn. Op deze manier kunnen we de dichtstbijzijnde medewerker naar een eventuele storing toesturen. Hiermee wordt ook een besparing op brandstofkosten en man-uren gerealiseerd. Met dit programma en de Travelcard-dienst kan het rijgedrag van de werknemers worden bestudeerd.

  MVO-kernthema VII: Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap 

  (31) Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd
  Kanters heeft een financiële maandelijkse rapportage (managementrapportage). Hierin zijn ook de vergelijkingen opgenomen met betrekking tot de voorgaande periode. In de managementrapportage zijn de volgende financiële kosten opgenomen: inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, donaties en ingehouden winst en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden. We rapporteren ook altijd een financiële jaarafrekening. Deze wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

  (32) Positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid
  We doneren ook aan goede doelen. Zo worden de lege cartridges en toners ingezameld voor de stichting Clini Clowns. De opbrengsten hiervan zijn 0,25 tot 0,40 cent per cartridge of toner voor de stichting.

  Maarten Kanters is actief voor de stichting ‘Klimmen tegen MS’. Het sportieve doel van het evenement is het één, twee of drie keer beklimmen van de Mont Ventoux op 9 juni 2014. Maarten Kanters fietst voor ‘Maarten TeamBoerdonk’ en heeft op dit moment al € 2.000 ingezameld. € 1.000 hiervan komt van Kanters. Het resterende bedrag is ingezameld door de overige teamleden die aangesloten zijn bij ‘Maarten TeamBoerdonk’. Het team van Maarten is weer aangesloten bij ‘Team Marcel’. Hier gaat het ingezamelde geld dan ook naartoe. In totaal fietsen er voor ‘Team Marcel’ 72 deelnemers; het ingezamelde bedrag staat op € 4.763. Deze donatie is terug te vinden in de jaarafrekening van Kanters B.V.

  (33) Bijdrage aan het economische systeem
  We zijn op dit moment bezig met onderzoek naar ‘IBN social return’. IBN staat voor Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant. Deze organisatie brengt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk.

   Kanters is gestart met het opzetten van een WK Pool. Hieraan kunnen alle medewerkers, klanten en kennissen van Kanters meedoen. De intentie van deze WK Pool is het steunen van een goed doel. De winnaar van de WK Pool kan namelijk € 350 schenken aan een goed doel naar eigen keuze. De nummer 2 mag een bedrag van € 250 schenken aan een goed doel naar eigen keuze. De nummers 3 t/m 5 kunnen kiezen uit adoptie van een geit ter ondersteuning van het HIV-fonds in Oeganda of een jaarabonnement op een natuurblad.

   Medewerker Bert van Kilsdonk heeft uit naam van Kanters meegelopen aan de RainBowRun040 in Eindhoven. Hierbij heeft Kanters een donatie van € 350 gedaan, bestemd voor de stichting ALS.

   

  « Terug naar vorige pagina 

  X

  Meer informatie?

  Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.